Reklamacja usług kurierskich

Dodano: piątek, 16 marzec 2012 o 11:59  
Może się zdarzyć, że usługa kurierska została wykonana nieprawidłowo np. została doręczona po terminie lub towar uszkodził się w transporcie. Oczywiście oznacza to, że klient może złożyć reklamację. Podstawowe uregulowania dotyczące tej kwestii są zawarte w prawie przewozowym. Według niego przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo jej opóźnienie. Jest ona jednak ograniczona jedynie do takich przypadków, w których te zdarzenia są winą przewoźnika, a nie wynikają z działania nadawcy lub odbiorcy, siły wyższej czy z właściwości przewożonego przedmiotu. Dokładniej mówiąc przewoźnik nie odpowiada za szkodę lub opóźnieniem, jeśli powstały one z powodu następujących przyczyn:
 • nadanie pod niewłaściwą lub niepełną nazwą rzeczy wyłączonych z przewozu lub wymagających specjalnych warunków przewozu,
 • nieprawidłowe opakowanie przesyłki, co naraża ją na uszkodzenie,
 • szczególna podatność towarów na uszkodzenie ze względu na ich właściwości lub wady,
 • ładowanie lub rozładowywanie przesyłki przez nadawcę lub odbiorcę.


Warunki reklamacji

Jeśli przesyłka została uszkodzona w transporcie przewoźnik jest zobowiązany do spisania protokołu szkody. Szczegółowe zasady odnoszące się do tej procedury podaliśmy w poradzie „Co zrobić, gdy przesyłka przyjdzie uszkodzona?”.
Dokumenty, jakie są wymagane do złożenia reklamacji to:
 • oryginał listu przewozowego,
 • protokół szkody,
 • dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia (rachunek, faktura VAT lub inne),
 • Informacje, jakie powinny znaleźć się w takiej reklamacji to:
 • data sporządzenia reklamacji;
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres zamieszkania (siedziba) przewoźnika;
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres zamieszkania (siedziba) osoby składającej reklamację;
 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
 • wykaz załączonych dokumentów;
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej przyjęcia. Odpowiedź na reklamację powinna natomiast zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
 • informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;
 • uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części);
 • w przypadku przyznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;
 • w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;
 • pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;
 • podpis przewoźnika.
Szczegółowe warunki reklamacji są dostępne również w regulaminach świadczenia usług poszczególnych firm kurierskich.
Komentarzy (0)
Dodaj swoją opinię
Ocena